ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြလွဴဒါန္းခဲ့

2019-05-23 15:05:10

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ATAD သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးေရးအသင္း ရန္ပုံေငြပြဲအား ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထုိပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ အခ်ိန္ကတည္းက ရန္ပုံေငြလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗီယက္နမ္ ဗဟုိ ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ေက်ာ္ကာလက တည္ေထာင္ခဲ့ျဖင္းျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ေဒါင္ သန္း ၃၀၀ ျဖင့္မတည္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအသင္းအဖြဲ႔သုိ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းလွဴၾကသည္မ်ားလည္းရွိသလုိ ပုဂၢဳိလိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Vingroup, Vietjet, Truong Hai, SunGroup, FPT, ATAD အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူႀကိဳမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႔မ်ားဖြဲ႔ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အျပင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကူညီျခင္း၊ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား ေဘးအႏၱရာယ္သင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ATAD ၏ အခမ္းအနားတာဝန္ယူမႈအေပၚတြင္ ကုမၸဏီ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန ဒါရုိက္တာ Ms.Nguyen Thi Phuc Tuyen မွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ကူညီမႈသည္ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိက က်ေသာ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ရင္းႏွီးကူညီေထာက္ပံ့ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာသိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ ၿပီး၊ ဟုိခ်ီမင္းကြန္ျမဴနစ္လူငယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ေလာင္အန္းႏွင့္ ဒါနန္းေဒသမ်ားရွိ ဆင္းရဲေသာ လူထုအတြက္ လွႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ATAD အေနျဖင့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔တြင္ ပါဝင္ကူညီလုိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ATAD joined the commemoration held by Community Disaster Prevention Fund ATAD representative received Certificate of honor ATAD representative received Certificate of honor 2

အျခားပတ္ဝန္းက်င္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD