ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေအတီေအဒီ ျမန္မာ - ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ဂရုစုိက္ျခင္း

လက္ရွိကမာၻသည္ Covid – 19 ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ ရပ္တန္႔ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလွ်က္ရွိပါသည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံ/ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကမွ ဤေရာဂါကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္း မရွိေသးပါ။ Covid-19 ကာကြယ္မႈတြင္ က်န္းမာေရးကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုိေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ATAD ျမန္မာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေဆးရုံမ်ားသုိ႔ အေရအတြက္ ၂၀၀၀ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကူးစက္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ရွားပါးေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးအား ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD သည္ “Tet ၏ ဝိညာဥ္” ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားအား Long Khanh ေဒသရွိ အျမင္အာရုံ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ဝခဲသည္

2020-05-19 13:48:53
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္သမယ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေအတီေအဒီမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ Dong Nai ျပည္နယ္၊ Long Khanh ၿမိဳ႕ရွိ မ်က္မျမင္အသင္းသို႔ Tet အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ၇၆ ခုအား ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD DONG NAI စက္ရုံတြင္ ဒိန္းမတ္အေျခစုိက္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ TON DUC THANG တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ေတြ႔ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား လာေရာက္ေလ့လာ

2020-05-19 13:45:02
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒိန္းမတ္အေျခစုိက္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ TON DUC THANG တကၠသုိလ္ မ်ားမွ ပေရာဖက္ဆာ ၃ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေယာက္ ၁၀၀ နီးပါတုိ႔သည္ ATAD…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ပညာေရးအေထာက္အပံ့ လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေအတီေအဒီမွ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ ပညာသင္ဆုမ်ား DUC HOA THUONG 2019

2020-05-19 13:42:31
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ Long An ျပည္နယ္၊ Duc Hoa Thuong Commune မွ ပညာေရး အေထာက္အပံ့လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသား ၁၅ ေယာက္အတြက္ ပညာသင္ဆုကုိ ေအတီေအဒီမွ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

၁၅ ႏွစ္တာခရီးစဥ္ - ေအတီေအဒီ၏ အသုိင္းအဝန္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

2020-05-19 13:31:03
၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း၊ ေအတီေအဒီသည္ ကၽြႏုိပ္တုိ႔တုိင္းျပည္၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ သာယာဝေျပာမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ေအတီေအဒီသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားကုိ ကူညီရန္ ပရဟိတ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ “Joining hands for life” အမည္ျဖင့္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့

2019-08-02 15:08:12
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္း Red Cross အဖြဲ႔အစည္း မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ “Joining hands for life” အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ATAD ဟုိခ်ီမင္းရုံး…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD Dong Nai စက္ရုံသုိ႔ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္စက္မႈေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာေရးလာေရာက္ေစခဲ့

2019-07-16 17:16:24
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုခ်ီမင္းနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀၀ တုိ႔အား Dong Nai စက္ရုံသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ATAD သည္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြလွဴဒါန္းခဲ့

2019-05-23 15:05:10
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ATAD သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးေရးအသင္း ရန္ပုံေငြပြဲအား ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထုိပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ အခ်ိန္ကတည္းက ရန္ပုံေငြလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ ဗဟုိ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ ၂၀၁၉ အမ်ိဳးသားစက္မႈအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့

2019-04-26 14:12:02
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေသာ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား စက္မႈ အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ - ေတာင္ပုိင္း ဟုိခ်ီမင္း ဗိသုကာတကၠသုိလ္ (UAH)မွ ေအာင္ျမင္စြာေနရာယူႏုိင္ခဲ့ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတာင္ပုိင္းတကၠသုိလ္ ၁၉ ခုမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ ႏွစ္သစ္ကူးအလွဴအျဖစ္ အကူညီလုိအပ္သူ ၃၀၆၂ ဦးတုိ႔အတြက္ အလွဴျပဳလုပ္ခဲ့

2019-04-10 15:56:37
ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ATAD ျမန္မာအဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္တုိင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ သဘာဝတရားရိပ္သာတြင္ ေနထုိင္သည့္ မွီခုိရာမဲ့ ကေလး/လူႀကီး အေယာက္ ၃၀၆၂ ေယာက္တုိ႔အတြက္ ေန႔လည္စာအလွဴႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏုိ႔မႈန္႔ဘူး၊ ေဆးႏွင့္ အျခားစားဖြယ္မ်ား၊…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD ဒါနန္းစက္ရုံမွ ဗိသုကာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာေရးဖိတ္ၾကားခဲ့

2019-04-02 16:44:51
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ ဗိသုကာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၁၀၀ နီးပါအား သံမဏိကုိယ္ထည္ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရုံသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ATAD…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

နည္းပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ATAD ဒါနန္းစက္ရုံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္

2019-03-13 16:06:37
မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္းနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၉၀ နီးပါးတုိ႔သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဒါနန္းအပုိင္း၊ Long Khanh ၿမိဳ႕ရွိ ATAD စက္ရုံသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိစက္ရုံသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္မွီဆုံးေသာ ျဖစ္ၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ Duc Hoa Thuong ရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ႔ံခဲ့

2019-01-23 16:58:10
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ATAD သံမဏိကုိယ္ထည္ေဆာက္လုပ္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေလာင္အန္းေဒသ၊ Duc Hoa  အပုိင္း၊ Duc Hoa Thuong ေဒသရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ Tet ႏွစ္သစ္ကူး…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္
Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD