ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

သေဘာသဘာဝ ႏွင့္ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္

ေအတီေအဒီသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ လူသားတုိ႔၏ အေရးပါမႈမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တုိးတက္ေရး၊ လူစြမ္းအားအရင္းျမစ္ တုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ ဒုတိယအိမ္အား ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

ေအတီေအဒီ၏ သေဘာသဘာဝ

ကုမၸဏီ၏သေဘာသဘာဝသည္ ေအတီေအဒီ၏အင္အားျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံးအား မိမိတုိ႔လုပ္အားအေပၚ ယုံၾကည္မႈတုိးပြားေစျခင္းအတြက္ ေကာ္ကဲ့သုိ႔ဆက္သြယ္ထားၿပီး တုိးတက္မႈအား ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ေအတီေအဒီ၏ သေဘာသဘာဝအား ပုံစံ ၇ မ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္ ။ အေကာင္းျမင္ျခင္း – တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း – အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္လုပ္ကုိင္ျဖင္း – ေပါင္းစပ္ျခင္း – ေလးစားမႈ – စိတ္ကူးဥာဏ္ – ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၊ ဤေၾကာရုိးတန္ဖုိးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းတုိင္း၏ ျပည့္ဝေသာ တုိးတက္မႈမ်ားအား ေပးစြမ္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏုိပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ထားသည္။

  • အေကာင္းျမင္ျခင္း ၊ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ မည့္သည့္ စိန္ေခၚမႈအတြက္မဆုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေအတီေအဒီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ ေစပါသည္။
  • ATAD၏မိတ္ဖက္မ်ား၊ေဖာက္သည္မ်ားအားေကာင္းမြန္ေသာဂုဏ္သတင္းေပးႏိုင္ေစရန္ATAD၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ဂုဏ္သိကၡာ၊ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိရန္လိုအပ္ေႀကာင္း့ ေျပာႀကားေလ့ရွိသည္။
  • အေတြးအေခၚ၊စည္းကမ္းတို႕သည္ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ဖန္တီးနိုင္စြမ္းရွိေသာလုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ATAD၏အဖြဲ႕၀င္တိုင္းသည္အတူတကြအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကူညီေပးျခင္းတို႔ျဖင့္အေရးႀကီးေသာ အခန္း႑တိုင္းတြင္ပါ၀င္ႀကသည္။ATADအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ိဳးရလဒ္တိုင္းသည္ေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းမ်ားရရွိရန္အတြက္ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမႈမ်ားျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္

ATADသည္၀န္ထမ္းမ်ားအႀကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမွင့္တက္လာေစရန္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ၊ေဖာ္ေရြမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။

ကၽြမ္းက်င္မွူ:

ကၽြမ္းက်င္မွူရွိေသာ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အလို့ငွာ ကုမၸဏီရွိဝန္ထမ္းမ်ား ၏ အေကာင္းျမင္လက္ခံ တတ္ေသာ သေဘာထားသည္လည္းလိုအပ္ေပသည္။ ေအတီေအဒီ ရံုးခြဲမ်ား၏  ဖြဲ့စည္းတည္ေဆာက္မွူမ်ားအား ေခတ္မွီ ေသာ ပစၥည္းမ်ား အား တပ္ဆင္အသံုးျပဳခ်င္ျဖင့္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္အား ဝန္းထမ္းမ်ား အတြက္ဖန္တီးေပးနိုင္ပါသည္။

မ်ွတမွဳ:

ေအတီေအဒီအဖြဲ့ဝင္မ်ားအားလံုးအား လုပ္ေဆာင္မွူမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းတြင္းစိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအေပါ ္မူတည္၍ မ်ွတစြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။’အေရးပါထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မွူအတိုင္းတာခ်က္မ်ားေပါ ္မူတည္၍ နွစ္စဥ္ဆုေျကး ေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ့ဝင္မ်ားအေပါ ္ ေလးစားမွူရွိေျကာင္းျပသလ်က္ရွိပါသည္။

ေျပာင္းလဲမွူမ်ား-ေပါင္းစည္းျခင္း:

ေအတီေအဒီသည္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွူမ်ားဆီသို့ ဦးတည္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွူမ်ားျဖင့္  လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ရွိေသာ ေအတီေအဒီ ရံုးခြဲမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေအတီေအဒီ၏နိုင္ငံတစ္ကာစီးပြားေရးတြင္ထိုးေဖာက္နိုင္ေရးအတြက္အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနပါသည္။

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD