ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD Steel Structure Corporation ၏ ၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား - ခုိင္မာေသာ အုတ္ျမစ္၊ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္

2020-01-21 16:57:00

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ Gem Center တြင္ ATAD ၏ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ “ခုိင္မာေသာအုတ္ျမတ္ – ေတာက္ပေသာ အနာဂါတ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ထုိပြဲေလးတြင္ ATAD ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လက္တြဲေဖာ္မ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ လူႀကီးမင္းမ်ား စုံလင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသည္ ATAD ၏ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အမွတ္အသားျပဳသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ATAD အေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအား အတိတ္ကာလက ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္အတူ ယခု မ်က္ေမာက္ကာလတြင္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဓိကသံမဏိကုိယ္ထည္ အေဆာက္အဦးျဖင့္ ATAD သည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ သံမဏိကုိယ္ထည္ အေဆာက္အဦးမ်ားအနက္ တျဖည္းျဖည္းၾကီးထြားလာသည္။ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ATAD ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ျပန္လည္သုံး သပ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစခဲ့သည္။ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ မိသားစုအိမ္မွ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲအခမ္းအနားအား ဒါရုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးမွ ဂုဏ္ယူမႈျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ ပါသည္။ တင္းက်ပ္စြာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားမွ်ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။ ၁၅ ႏွစ္တာ ကာလအခ်ိန္တစ္ခုသည္ အၿပီးသတ္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ားအား ကတိေပးရန္၊ ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ATAD သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာအႀကိဳ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ သံမဏိကုိယ္ထည္ဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးရာတြင္ ယုံၾကည္ရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းမွာ ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ATAD’s 15th-Anniversary Event

Opening Performance

Key Moment

Photo Events

 

အျခားသတင္းမ်ား

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD