ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

သတင္းမ်ား

၂၀၁၉ သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးဆုမြန္လႊာ

ေလးစားရပါေသာ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ား ယခုက်ေရာက္မည့္ သႀကၤန္အခါသမယတြင္ လူႀကီးမင္းႏွင့္တကြ မိသားစုဝင္မ်ားပါ က်န္းမာခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၉ အားပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ေအတီေအဒီသံမဏိလုပ္ငန္းမွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလုိက္ရပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေအတီေအဒီမွ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏုိပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အျခားေသာကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထုတ္လုပ္မႈအသစ္မ်ားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းကုိယ္ပုိင္းလုပ္ငန္း ၅၀၀ တြင္လည္း စာရင္းပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္သာ ရရွိပုိင္ဆုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း၏…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Lunar ႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္ အသိေပးျခင္း

2019-01-31 16:07:21
ေလးစားရပါေသာ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားခင္ဗ်ာ ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ေအတီေအဒီေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈ၊ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေရရွည္ခုိင္မာေသာ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ဗီယက္နမ္ရုံးခ်ဳပ္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွစ၍…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ အျမင့္ဆုံးႀကိဳးတံတားေဆာက္လုပ္မႈ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့

2018-11-13 10:25:56
Binh Khanh တံတားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ Ben Luc-Long Thanh အေဝးေျပးလမ္း ေဆာက္လုပ္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထုိလမ္းသည္ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္း Long An ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းလည္းျဖစ္သည္။ ထုိလမ္းပုိင္းေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ၂၀ ကီလိုမီတာ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီမွ Dong Nai စက္ရုံေလ့လာေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRF) လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့

2018-11-13 10:24:33
ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအတီေအဒီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အၾကီးမားဆုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီျဖစ္ေသာ Dong Nai စက္ရုံသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေအတီေအဒီ Dong Nai စက္ရုံသည္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီ Dong Nai အစိမ္းေရာင္သဘာဝ စက္ရုံသုိ႔ Bach Khoa တကၠသုိလ္မွလာေရာက္ေလ့လာ

2018-11-13 10:23:23
ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္နည္းပညာ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ေအတီေအဒီႏွင့္ ဟုိခ်ီမင္းနည္းပညာ တကၠသုိလ္သုိ႔ ပူးေပါင္း၍ LEED အသိမွတ္ျပဳ ေရႊတံဆိပ္ရရွိခဲ့ေသာ Dong Nai စက္ရုံသုိ႔ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၁၀၀ တုိ႔အား…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီသည္ ဖူဂ်ီဖလင္စက္ရုံ ေဆာက္လုပ္မႈၿပီးစီးခဲ့

2018-11-13 10:21:37
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျချပဳလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ဖူဂ်ီဖလင္လုပ္ငန္းဆုသည္ တုိက်ိဳၿမဳိ႕တြင္ ရုံးခ်ဳပ္တည္ထားၿပီး ဓါတ္ပုံႏွင့္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဖူဂ်ီျမန္မာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းသည္လည္း လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိၿပီး သြင္းကုန္ႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုန္တြင္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ယင္းလက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ ဓါတ္ပုံႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီမွာ Clinker Silo အမုိးပေရာဂ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့

2018-07-17 08:28:26
Yojin Myanmar ဘိလပ္ကုမၸဏီလိမိတက္ (ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Yojin ၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခု)သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီရန္အတြက္ စက္ရုံသစ္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိစက္ရုံမွ silicate cement, cement clinkers ႏွင့္ အျခားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

Cam Ranh အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္အေဆာက္အဦးအား ေအတီေအဒီမွ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့

2018-07-17 08:27:15
Cam Ranh အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္အျပင္ Khanh Hoa ေဒသ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ အတြက္ အေရးပါမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလဆိပ္အေဆာက္အဦးအသစ္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ဒီဇုိင္ေရးဆြဲေပးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီမွ Philconstruct Visayas ၂၀၁၈ ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့

2018-07-17 08:24:50
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႔ထိ Waterfront Cebu City Hotel & Casino, Lahug, Cebu City တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ Philconstruct Visayas…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

Philconstruct Visayas 2018 ျပပြဲရွိ ေအတီေအဒီျပခန္းသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

2018-06-26 08:25:28
Dear valued Customers and Partners, ေလးစားရပါေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသုိ႔ ေနာင္ရက္အနည္းငယ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အၾကီးဆုံး ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ Philconstruct Visayas 2018 ျပပြဲအား ဖြင့္လွစ္က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၏…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ဟုိခ်ီမင္းဗိသုကာတကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား “ေအတီေအဒီ ထြန္းလင္းေတာက္ပ သံမဏိဝိဥာဥ္” ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ့

2018-06-26 08:20:50
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ (ဟုိခ်ီမင္းဗိသုကာတကၠသုိလ္ - UAH) မွ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အဦးအဓိကဘာသာျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား ၁၄၉ ဦးတုိ႔အတြက္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခမ္းအနားသုိ႔ UAH ၏ အႀကီးအကဲမ်ား၊…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီ၏ အစိမ္းေရာင္စက္ရုံေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ ဟုိခ်ီမင္းမွ ဗိသုကာေက်ာင္းသားမ်ားအား လာေရာက္ ေလ့လာေစခဲ့

2018-06-26 08:18:42
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ LEED ပလတ္တီနမ္ဆုႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ LEED ေရႊတံဆိပ္ဆုတုိ႔ကုိ ေပးအပ္ျခင္းခံထားရေသာ ေအတီေအဒီ Dong Nai စက္ရုံသုိ႔ ဟုိခ်ီမင္း ဗိသုကာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီမွ ထုိင္းႏုိင္ငံဗိသုကာျပပြဲ’၁၈ တြင္ ပါဝင္ခဲ့

2018-06-26 08:13:23
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔ထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ IMPACT Muang Thong Thani ရွိ Challenger ျပခန္း ၁-၃ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ ၃၂…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္