ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD အား အထင္ႀကီးေစေသာ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွ ပေရာဂ်က္မ်ား (အပုိင္း - ၃)

2020-01-21 16:51:59

၁၅ ႏွစ္အခ်ိန္ၾကာေအာင္ သံမဏိကုိယ္ထည္အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈအႀကိဳအေဆာက္အဦးမ်ားေလာကတြင္ ATAD သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၅ ႏုိင္ငံေက်ာ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မႈေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပေရာဂ်က္ အေရအတြက္မ်ား၊ ပေရာဂ်က္အက်ယ္အဝန္းမ်ား၊ အျခားေသာ အဆင့္အလုိက္ ခက္ခဲမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး လုပ္ငန္းတုိးတက္လာခဲ့သည္။ ယေန႔ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ATAD အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳေစေသာ အထင္ႀကီးဖြယ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

Vinfast ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈစက္ရုံ

အက်ယ္အဝန္း – စတုရန္းမီတာ ၇၆၀၀၀ – တန္ေပါင္း ၃၂၂၀၀

Vinfast – ပထမဆုံး ဗီယက္နမ္ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရုံသည္ ဗီယက္နမ္သမုိင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးအတြက္ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၃၂၂၀၀ ရွိၿပီး ေျမာက္ပုိင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအတြက္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ စီမံကိန္းအဖြဲ႔သည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူအဖြဲ႔မွ အေကာင္းဆုံးေသာ တုိက္ပြဲဝင္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရွိေစရန္အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ပုံႏွိပ္ျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်ိန္ ၂ လအတြင္း စတုရန္းမီတာေပါင္း ၅၅၀၀၀ ၊ တန္ေပါင္း ၂၂၀၀၀ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္မႈအား ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ တင္းက်ပ္ေသာ အခ်ိန္ဇယားမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။

Samsung CE Complex

အက်ယ္အဝန္း – စတုရန္းမီတာ ၁၈၁၈၀၊ တန္ေပါင္း ၂၅၁၉

Samsung CE Complex သည္ Samsung လုပ္ငန္းစုအတြက္ ေလးခုေျမာက္ေသာ ကမာၻအႏွံစက္ရုံတည္ေဆာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Samsung ၏ တင္းက်ပ္ေသာ စံညႊန္းမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ထုိပေရာဂ်က္အတြက္ အေထြေထြေသာ ေဆာက္လုပ္မႈ ကန္ထရုိက္တာအျဖစ္ ATAD အားယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ATAD မွ ရက္ေပါင္း ၁၀၅ ရက္အတြင္း အေလးခ်ိန္ တန္ေပါင္း ၂၅၀၀ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ သံမဏိကုိယ္ထည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မႈ အပုိင္း ၇ ပုိင္းေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

Lazada အင္ဒုိနီးရွား ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးစင္တာ

အက်ယ္အဝန္း – စတုရန္းမီတာ ၃၀၀၀၀

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆုံး အီလက္ထရြန္နစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ATAD သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရွိ Lazada အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးစင္တာ၊ ဂုိေဒါင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရးစင္တာမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စက္ရုံမ်ား၊ ဂုိေဒါင္မ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ပုံ၏ အတြင္းပုိင္းအပူခ်ိန္ကုိ တည္ၿငိမ္ေစရန္၊ ပုံမွန္ လည္ပတ္မႈ ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အစုိဓါတ္ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ သံမဏိေျဖရွင္း ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

Vinh Tan 4 အပူစြမ္းအင္ စီမံကိန္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း

အက်ယ္အဝန္း – တန္ေပါင္း ၂၈၀၀

Vinh Tan 4 Thermal Power Project တုိးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဗီယက္နမ္ေတာင္ပုိင္းေဒသအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုံေလာက္စြာထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ATAD ၏ ဒီဇုိင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တပ္ဆင္မႈမ်ားကုိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကီးမားေသာ စက္ရုံေဆာက္လုပ္မႈ စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ အထူးျပဳ သံမဏိကုိယ္ထည္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျဖင့္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈကုိယ္ထည္မ်ား၊ အႀကီးစားပုိက္လုိင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိလည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

Furi Times Square Mall

အက်ယ္အဝန္း – စတုရန္းမီတာ ၁၇၄၆၈

Furi Time Square သည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမအလားအလာအတြက္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားေနေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Sihanoukville ၊ ကေမာၻဒီးယားတြင္ တည္ရွိေသာ ေပါင္းစပ္မႈစင္တာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းဝယ္ စင္တာသည္ စုစုေပါင္း အထပ္ ၆ ထပ္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းအေနျဖင့္ စတုရန္းမီတာ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အစဥ္အလာႏွင့္ ေခတ္မွီမႈတုိ႔ကုိ ညီမွ်စြာခ်ိန္ကုိက္ထားၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ ထားေသာ စင္တာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဗိသုကာသံမဏိစီမံကိန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ATAD သည္ ေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

 

 

အျခားသတင္းမ်ား

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD