ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

อาร์ทัดสนับสนุนการพัฒนากองทุนป้องกับภัยภิบัติในชุมชน

2019-10-17 17:06:02

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม2019  ตัวแทนอาร์อาร์ทัดได้เข้าร่วมรเฉลิมฉลองการจัดงานของกองทุนป้องกันภัยภิบัติในชุมชนสำหรับองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นเกียรติแก่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนในช่วง10ที่ผ่านมา.

เดิมทีกองทุนสนับสนุนการป้องกันภัยพิบัติของเวียดนามตอนกลางในช่วง10ปีของการก่อตั้งและดำเนินงานของกองทุนในชุมชนได้บันทึกจำนวนเงินบริจาค 300 ล้าน VND ซึ่งเป็นองต์กรเอกชนและบุคคล โดยเฉพาะ Vingroup, Vietjet, Truong Hai, SunGroup, FPT, อาร์ทัดได้ร่วมสร้าง โรงเรียนระดับอนุบาล ชั้นประถม สถานีอนามัยและบ้านวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังได้จ้ดกลุ่มช่วยเหลือบุกเบิกจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการป้องกันภัยพิบัติช่วยเหลือนักเรียนหลายร้อยคนและกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประกอบการหลายหมื่นคนที่ได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั่วประเทศ.

ในฐานะตัวแทนของอาร์ทัดในพิธีงาน นางสาว Nguyen Thi Phuc Tuyen อำอำนวยการฝายทรัพย์พยากรบุคคลกล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราเสมอ นับตั้งแต่เราก่อตั้งอาร์ทัดรู้ดีว่าการเติบโตของบริษัทนั้นต้องสอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ด้วยการเข้าร่วมและมีส่วนร่ามในโครงการทีมีความหมายมากมายของกองทุนป้องกันภัยชุมชนยูเนี่ยนเยาวชนคอมมูนิสต์โฮจิมินห์กองทุนเพื่อคนยากจน ในจังหวัด ลอง อาน ซึ่งอาร์ทัดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน.

ATAD joined the commemoration held by Community Disaster Prevention Fund ATAD representative received Certificate of honor ATAD representative received Certificate of honor 2

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD