ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD မွ PBC ဂုိေဒါင္ အမွတ္ ၂ ႏွင့္ ၃ ေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးခဲ့

2020-05-19 13:19:23

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ ဘန္တန္ရွိ Hermosa Ecozone စက္မႈဥယ်ာဥ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေနရာမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး PBC ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ဂုိေဒါင္စီမံကိန္းသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ PBC 2 ဂုိေဒါင္ေဆာက္လုပ္မႈ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈအရ ATAD သည္ PCB 3 ဂုိေဒါင္စက္ရုံေဆာက္လုပ္မႈ၏ ကန္ထရုိက္တာအျဖစ္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူထံမွ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ကုန္ေလွာင္ရုံ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ PCB 2, 3 ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား ATAD သည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ဂုိေဒါင္ ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးအပ္ႏွံႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ATAD hoàn thành dự án PC 2 và 3 ATAD hoàn thành dự án PC 2 và 3 ATAD hoàn thành dự án PC 2 và 3

 

အျခားသတင္းမ်ား

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD