ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ Duc Hoa Thuong ရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ႔ံခဲ့

2019-01-23 16:58:10

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ATAD သံမဏိကုိယ္ထည္ေဆာက္လုပ္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေလာင္အန္းေဒသ၊ Duc Hoa  အပုိင္း၊ Duc Hoa Thuong ေဒသရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ Tet ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာက္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Lunar (Tet) ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ ATAD မွ ႏွစ္သစ္ကူးအား ဝင္ေငြနည္းသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိခဲ့ပါသည္။ ATAD တည္ရွိေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္းစြာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားသာမက ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ ေဝမွ်ျခင္းလႈပ္ရွားမႈပါသည္။

အျခားပတ္ဝန္းက်င္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD