ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ราวเหล็ก/กรง

มาตรฐานซึ่งอาจมีการอ้างอิงในส่วนนี้:

  • สมาคมเชื่อมอเมริกัน (AWS):
  • รหัสเชื่อมโครงสร้าง – เหล็ก
  • มาตรฐาน BS EN ISO 15614-1:2017
  • ASTM นานาชาติ (ASTM):
  • มาตรฐาน ASTM A53/A53M, ข้อกําหนดมาตรฐานสําหรับท่อ, เหล็ก, สีดําและจุ่มร้อน, เคลือบสังกะสี, รอยและไร้รอยต่อ

  • ASTM A501, ข้อกําหนดมาตรฐานสําหรับท่อเหล็กคาร์บอนขึ้นรูปร้อนและไร้รอยต่อ

 

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD