ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

อาร์ทัดได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในด้านโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูปในเวียดนาม ในแง่ของรายได้ ระบบที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และบริการในปี 2025

พันธกิจ

อาร์ทัดให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา ที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาสู่ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมหลักของอาร์ทัด

พนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตและทำงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแรงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยยึดค่านิยมหลักดังนี้7 core values

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD