ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

อาร์ทัด ประสบความสำเร็จในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 และISO 45001:2018

2019-10-17 16:40:24

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน บริษัทอาร์ทัด สตีล สตัคเจอร์ ได้ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานสากลใหม่ โดยได้พัฒนาใหม่จากปี 2005- 2018  และรับใบประกาศมาตรฐานสากลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศนอรเวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรลงทะเบียนระหว่างประเทศที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับสากล.

ISO 9001:2015; ISO14001:2015และ ISO45001:2018 เป็นการออกใบรับรอง 3 เรื่องล่าสุดและสำคัญต่อมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพ,สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสุขภาพคำขอใหม่นั้นระบุสิ่งที่จำเป็นและมีผลผูกพันธ์กับการแก้ไขปัญหาในทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นช่องทางช่วยลดปัญหาความเสี่ยงให้กับบริษัท ซึ่งมาจากปัจจัยภายในและภายนอก.

ตลอดการพัฒนา,อาร์ทัดมีความเสมอต้นเสมอปลายต่อการปรับปรุงระบบขององค์กรเพื่อให้ขบวนการผลิตและการให้บริการได้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งกำหนดในเรื่องคุณภาพและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า.

อาร์ทัด พยายามทำอย่างดีที่สุดในการพัฒนาระบบ ตามภาษิตของค์กร “ระบบคือกระดูกสันหลังขององค์กร”

ISO

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD