ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

มอบของขวัญปี2019 ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน Duc Hoa Thuong

2019-10-17 17:18:21

ในช่วงเทศกาลวันหยุดตรุษจีน ( เทต) อาร์ทัดได้นำความอบอุ่นไปยังครอบครัวผู้มีรายได้น้อย กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความสุขของชุมชน แต่ยังนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่อาร์ทัดเป็นสมาชิก.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม2019 อาร์ทัดร่วมมือกับหน่วนงานท้องถิ่นเพื่อมอบของขวัญปีใหม่หรือเทต ให้แก่ครัวเรือนที่ยากจนในชุมชน Duc Hoa Thuong อำเภอ Duc Hoa Thuong จังหวัด ลอง อาน ประเทศเวียดนาม.

ซึ่งด้านล่างนี้เป็นภาพของขวัญที่เตรียมไว้แจกแก่ชุมชน:

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD