ATAD steel structure corporation

Taekwang Factory (JA)

  • TAEKWANG 1 N
  • TAEKWANG 4 N
  • TAEKWANG 3 N
  • TAEKWANG 2 N
職業:
Sản Xuất Giày
位置:
Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam
投資者:
Taekwang Cần Thơ
規模:
100,000 m2
Eメール ATAD フォームに記入