ATAD steel structure corporation

철골 구조물 응용

오늘날, 철골구조물은 전 세계적으로 고층 빌딩, 산업 플랜트, 공항, 인프라 등 같이 다양한 건설 응용에 사용됩니다.

다음은 일부 기본 응용입니다:

아치의 구조

Nhà ga sân bay

장비 지지 구조

Kết cấu đỡ thiết bị

고층 빌딩

Nhà cao tầng

중공업 공장

Nhà máy công nghiệp nặng

인프라

Cơ sở hạ tầng

파이프 랙 시스템

Hệ giá đỡ ống

 

Email ATAD 양식을 작성