ပင္မစာမ်က္ႏွာ » ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

ေအတီေအဒီ စတီးလုပ္ငန္းစုအား ေခတ္သစ္ပညာရွင္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးမွ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ အရည္အေသြးမွီလုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္တုိင္းက်ေစရန္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေအတီေအဒီ စတီးေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးအႀကိဳ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သံမဏိထည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသုံး အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ လူေနတုိက္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မွီစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမွီ ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ယွဥ္ႏုိင္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေအတီေအဒီ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ေအတီေအဒီမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတုိင္းအတြက္ ဝယ္ယူသူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ႔မႈ အျပည့္အဝ ေပးႏုိင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ – “ေအတီေအဒီ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဝယ္ယူသူ မိတ္ေဆြမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာရေစမည္” ဆုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ေအတီေအဒီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အစဥ္တစုိက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေအတီေအဒီ၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ဝယ္ယူအသုံးျပဳသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်မႈသာျဖစ္သည္။

ATAD - Partnership Success

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ လက္တြဲမႈရေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္း၏ လက္ေတြ႔ပုံေဖာ္မႈမ်ားျဖင့္ အခုိင္အမာ သက္ေသျပခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္မႈတုိင္းအတြက္ စတင္ေဆာက္လုပ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၿပီးစီးသည္အထိ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈကုိပါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေအတီေအဒီမွ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္တုိင္းအတြက္ ကူညီေထာက္ပံေပးခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္မႈအၾကိဳ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သံမဏိထည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ထုတ္ကုန္မ်ားသုံးစြဲေနစဥ္ကာလတြင္ မည္သည့္အခက္အခဲမွ မၾကံဳေတြ႔ရဘဲ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ႏုိင္ရန္ ေအတီေအဒီမွ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္တြင္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားအရ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာလက္တြဲမႈ ၊ ေရရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရရွိေစခဲ့သည္။ ေအတီေအဒီ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲေနစဥ္ ကာလအတြင္း  ဝယ္ယူသူ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးမွီ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္းတီးေပးခဲ့သည္။ ေအတီေအဒီ၏ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚတြင္ တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္ညီမွ်ေသာ ၊ ယုံၾကည္သိတ္ခ်ရေသာ အားထားရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေအတီေအဒီ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ ဝယ္ယူသူမ်ား စိတ္တုိင္းက် အားထားရေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာ သံမဏိထည္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ယုံၾကည္အားထားမႈႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ယံုၾကည့္မႈ အျပည့္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ျခင္း ႀကိဳးစားတက္လွမ္းခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ၊ ထုတ္ကုန္ ျမင့္မားမႈျဖင့္ လုပ္ငန္းတုိးတက္ရန္အတြက္ အစဥ္တစုိက္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေရရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေအတီေအဒီမွ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ား၏ အကူအညီရယူကာ အရည္အေသြးမွီ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေအတီေအဒီမွထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတုိင္းတြင္ အမွန္တကယ္ အသုံးလုိသည့္အတုိင္း အရည္အေသြးမွီ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ စတီးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အႀကိဳဒီဇုိင္း ေရးဆြဲျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ရည္ညႊန္းအမွတ္အသားကုိ ယုံၾကည္လာေစရန္အတြက္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။