ATAD steel structure corporation

커버 타일링 및 방수 부품

ATAD 철골 구조 주식 회사는 다양한 건설을 위해 다양한 커버 타일링 및 방수 부품을 제공합니다. 각 부품은 공장에서 개별적으로 모양이 정해지고 크기가 정확하여 설계된 최상의 품질과 색상을 보장합니다. 이것은 디자이너와 고객이 현대 건축 윤곽을 창조할뿐만 아니라 건물의 미학을 쉽게 강화할 것에 도움이 되었습니다.

기본 방수 및 커버 타일링 부품은 다음과 같이 포함됩니다.

지붕 커버

Ốp nócỐp nóc 1

Z 테두리Viền ZViền Z 1

중간 훔통Máng xối giữa Máng xối giữa 1

변 훔통Máng xối biênMáng xối biên 1

격벽 상단 테두리Viền đỉnh mặt dựngViền đỉnh mặt dựng 1

앵글 브래킷Ốp gócỐp góc 1

지붕 테두리Viền máiViền mái 1

굽도리  테두리Viền chân tườngViền chân tường 1

Email ATAD 양식을 작성

QR Code

Share your page with anyone by asking them to scan this QR code

Copy & share