ATAD steel structure corporation

LONG KHANH시의 맹인 협회에 2019 년 설날(TET) 선물

2019-01-25 11:42:43

2019 년 01 월 22 일 아침에, ATAD는 Dong Nai 성, Long Khanh시의 맹인 협회의 모든 회원들에게 따뜻한 설날에 잘 보내기 기원하는 Tet 선물을 선물했습니다. 이 행사는 지역 사회 및 지방 당국의 큰 관심을 받았습니다.

이 활동을 통해 ATAD는 불우한 협회 회원들에게 즐거움을 전하고 일부 어려움을 극복하도록 돕기를 희망합니다. 동시에, 이것은 회원들에게 동기를 부여하고 삶을 보다 안정하게 사는 뜻 깊은 마음 선물이 될 것입니다.

이 행사도 “지역 사회를 위한”메시지를 전하고자 하는 희망으로 Long Khanh시에서 ATAD의 연간 활동이고 지역 사회에서 베트남의 지속 가능한 발전을 위해 친절과 행복을 전할 것입니다.

Buổi lễ trao tặng quà cho Hội người mù thị xã Long Khánh

Buổi lễ trao tặng quà cho Hội người mù thị xã Long Khánh 2

Long Khanh시의 맹인 협회에 선물 행식.Đại diện ATAD trao tặng quà Tết cho thành viên Hội

Đại diện ATAD trao tặng quà Tết cho thành viên Hội 2

ATAD 대표는 회원들에게 설날 선물 합니다.

Other Social Contribution