ទំព័រដើម » ទីតាំងការិយាល័យ
ប្រភេទការិយាល័យ អាសយដ្ឋានការិយាល័យ ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យកណ្ដាល

អាគារលេខ ២៨៣ ផ្លូវហុងវឿង ឃុំទី៩ ខណ្ឌទី៥ ក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។

រូបភាពក្នុងផែនទី >>

- ទូរស័ព្ទ៖ (+84) 8 3833 6898, (+84) 8 3833 6899
- ទូរសារ: (+84) 8 3833 6105
- អ៊ីម៉ែល៖ sales@atad.vn

រោងចក្រឡុងអាន

អាសយដ្ឋាន៖អាគារលេខ៥៩៥, ភូមិប៊ិញហ៊ូ ឃុំឌុកហៅធួង ស្រុកឌុកហៅ ខេត្តឡោងអាន ប្រទេសវៀតណាម។
អាសយដ្ឋាន៖មើលតាមផែនទី ផ្លូវលេខ ៨២៤ ខេត្តឡោងអាន ប្រទេសវៀតណាម។

រូបភាពក្នុងផែនទី >>

- ទូរស័ព្ទ៖ (+84) 723 762 763
- ទូរសារ: (+84) 723 762 764

រោងចក្រដុងណៃ

រោងចក្រដុងណៃ ស្ថិតនៅទីធ្លាសាងសង់F តំបន់ឧស្សាហកម្មឡុងខាញ ឃុំប៊ិញឡុក ទីប្រជុំជនឡុងខាញ ខេត្តដុងណៃ ប្រទេសវៀតណាមអាសយដ្ឋាន៖: Binh Loc, Suoi Tre, Long Khanh, Dong Nai Province, Vietnam

រូបភាពក្នុងផែនទី >>

ទូរស័ព្ទ៖ (+84) 613 788 288

ការិយាល័យហាណូយ

Mr. Hoang Long Chau តំណាងការិយាល័យហាណូយ
ជាន់ទី៣ អាគារកាយឡាស, B21 Alley 82, ផ្លូវត្រានថៃតុង សង្កាត់ឌិច វង់ហូ ស្រុកកៅកាយ ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។

- ទូរស័ព្ទ៖ (+84) 901 197 818
- ទូរស័ព្ទ៖ (+84) 4 3745 0123
- ទូរសារ: (+84) 4 3745 0111

ការិយាល័យឆានថូ

ផ្លូវ 11B ហៅប៊ិញ សង្កាត់តានអាន ស្រុកនីញគឺ ទិក្រុងឆានថូ ប្រទេសវៀតណាម

- ទូរស័ព្ទ៖ (+84) 710 378 2430
- ទូរសារ: (+84) 710 378 2431

ការិយាល័យមីយ៉ាន់ម៉ា

លោក ថាន ណៃអូ តំណាងការិយាល័យមីយ៉ាន់ម៉ា
ខុនដូ B302 Pearl ផ្លូវកាបា អៃ ប៉ាង្គូដា ឃុំបាហាន ទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

- ទូរស័ព្ទ៖ (+95-9) 422 195 067
- ទូរស័ព្ទ៖ (+95-1) 1 222 573

ការិយាល័យកម្ពុជា

លោក ងុយែន វ៉ាងឡុង តំណាងការិយាល័យកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ B62 ផ្លូវលេខ ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

- ទូរស័ព្ទ៖ (+855) 88 333 6899
- ទូរស័ព្ទ៖ (+855-23) 683 6899

ការិយាល័យថៃ

អ្នកស្រី តិក ការិយាល័យថៃ
75/60 ជាន់ទី២៧ អាគារ Ocean Tower 2 សយសុឃុំវិត១៩ ផ្លូវសុឃុំវិត ក្លងថែវន័ក វ៉ាតាណា ទីក្រុងបាងកក

- ទូរស័ព្ទ៖ (+66) 92 553 6644
- ទូរស័ព្ទ៖ (+66) 226 105 88

ការិយាល័យឥណ្ឌូនេស៊ី

លោក រ័យណាល់ឌី ទីយ៉ាលុងគុន តំណាងការិយាល័យឥណ្ឌូនេស៊ី
អាគារមឺណារ៉ា គុនិនកានជាន់ទី៩ ទីក្រុងចាកាតា ប្រទេសឥណ្ធូនេស៊ី តំបន់ចាឡាន HRរ៉ាស៊ុណា

- ទូរស័ព្ទ៖ (+62) 81 1995 3042
- ទូរស័ព្ទ៖ (+62) 21 2902 3738

ការិយាល័យភីលីពីន

Penthouse, Goodwill Building 393 Senator Gil Puyat Avenue Makati City

- ទូរស័ព្ទ៖ (+63)2 751 4485

ការិយាល័យអូស្ត្រាលី

លោក ម៉ាទីន ស្កុដឡារ៉ែក តំណាងការិយាល័យអូស្ត្រាលី
745 The Horsley Dr, Smithfield NSW 2164 ប្រទេសអូស្ត្រាលី

ទូរស័ព្ទ៖ (+612) 972 925 32