ပင္မစာမ်က္ႏွာ » ေအတီေအဒီအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေအတီေအဒီအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေအတီေအဒီ သံမဏိထည္ အေဆာက္အဦးမ်ား ထုတ္လုပ္တည္ေဆာက္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္းအား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအျမင္က်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ေအတီေအဒီမွ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ – ဒီဇုိင္ေရးဆြဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကုိ အရည္အေသြးမွီ သံမဏိထည္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခါ သံမဏိထည္မ်ား တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္းအျပင္၊ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ ဂုိေဒါင္၊ အေရာင္းျပခန္း၊ ကုန္တုိက္၊ ျပပြဲခန္းမမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ ဘူတာရုံမ်ား ၊ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ အျခားအႀကီးစားေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္ ….

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးထားေသာ ထုတ္လုပ္ေရးစြမ္းအားမ်ားႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္တက္ေျမာက္ေသာ ဝန္ထမ္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္နည္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း ၁၇၆၀၀၀ စတုရန္းမီတာရွိေသာ စက္ရုံႀကီးမွ တစ္လလွ်င္ သံမဏိထုတ္ကုန္ တန္ ၁၀၀၀၀ ၊ အေအးပုံသြင္း သံမဏိကုိယ္ထည္ တန္ ၈၀၀၊ သံမဏိအမုိးျပား  ၃၆၀၀၀၀ စတုရန္းမီတာတုိ႔ုကုိ ျမင့္မားေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ား စက္ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳထားေသာ စက္ရုံမွ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေအတီေအဒီသည္ စီးပြားဖက္မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ားထံသုိ႔ သက္မွတ္ခ်က္ထက္ ပုိလြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ ေပးစြမ္းျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္ရေသာ သံမဏိထည္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအတီေအဒီသည္ သံမဏိထည္ေစ်းကြက္တြင္ ဝယ္ယူသူမ်ား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တုိးပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားမိတ္ဖက္ လုပ္ငန္းစုမ်ား –

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား – Maeda, Toda, Shimizu, Daiwa House, Delta Ocean, Unicons, Coteccon, Cofico, Phu Hung Gia, Takco, Tvt, Dinco…

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အၾကံေပးမ်ား – Haskoning, Toyo, Idco, Nagecco, Newcc, Archetype, Icic…

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား – Metro, Colgate, Pepsi, Nestle, Unilever, Heineken, Diana, Bitexco, Vincom, Masan, Samsung, Phaner, Lixil, Nippon Steel Glass, Jotun, Kobelco, Mascot, Hoya, Kamui, Linde, Essilor, Crown, Laurelton Diamond, Fuji Bakelite…

ေအတီေအဒီမွ သံမဏိထည္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ အရည္အေသြးမွီ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေရးေလာကတြင္ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။