ပင္မစာမ်က္ႏွာ » အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ပုံရိပ္ အမည္ အပုိင္းမ်ား တည္ေနရာ တက္ကၽြမ္းမႈ
Phu Cat Airport ေလေၾကာင္းျပန္သန္းမႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား
ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
8,100 m2 - 1,070 ton
Skretting စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အေဆာက္အဦးမ်ား
ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
23,200 m2
Warehouse ဂုိေဒါင္မ်ား
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
6,977 m2
Empire City Showroom စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးမ်ား
ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
Construction Of Passenger Terminal – Phu Quoc International Airport ေလေၾကာင္းျပန္သန္းမႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား
ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
1,100 ton
I & H Factory အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
Crane manufacturing plant အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
Thach Ban Granite Factory အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
30,000 m2
lazada warehouse Lazada - MMP Warehouse ဂုိေဒါင္မ်ား
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
30,000 m2
Dự án siêu thị Emart fe Emart Hypermarket စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးမ်ား
ဗီယက္နမ္နုိင္ငံတြင္း ေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
4,950 m2