ပင္မစာမ်က္ႏွာ » အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
အလုပ္ေခၚစာေၾကာ္ျငာျခင္း
ေအတီေအဒီ သံမဏိထုတ္လုပ္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္မားစြာျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီလုိအပ္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍၊ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုိရွိပါသည္။
Total: 1 ့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
အမွတ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရက ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္
1 အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး 20/01/2017 20/03/2017