សេចក្ដីជូនដំណឹងជ្រើសរើស
ATAD ក្រុមហ៊ុនសំណង់អាជីវកម្មដែកថែបជំនាញក្នុងការទំនុកបម្រុង តម្រូវការទាំងស្រុងសម្រាប់គ្រឿងបង្គុំដែកថែបនិងគ្រោងអាគារផលិតនៅរោងចក្រសាងសង់រួមទាំង គូរប្លង់ ការផលិត និងតំឡើងប្រកបដោយគ្រឿងបង្គុំ ដែកថែបមានគុណភាពខ្ពស់ដែលបានទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ banner-homepage យោងតាមការរីកលូតលាស់នៃក្រុមហ៊ុន ថ្មីៗនេះយើងបានជ្រើសរើសបុគ្គលិក តាមតួនាទីដូចខាងក្រោម
Total: 1 careers
លេខ មុខតំណែងការងារ កាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យ ថ្ងៃផុតកំណត់
1 QA-QC Manager 20/01/2017 20/03/2017