ទំព័រដើម » តាមតារាងល ម្អិត
រូបភាព ឈ្មោះ លក្ខណះ ទីតាំង ទំហំ
Phu Cat Airport អាកាសចរណ៍
វៀតណាម
8,100 m2 - 1,070 ton
Skretting កសិកម្ម
វៀតណាម
23,200 m2
Warehouse ឃ្លាំង
អន្តរជាតិ
6,977 m2
Empire City Showroom ពាណិជ្ជកម្ម
វៀតណាម
Construction Of Passenger Terminal – Phu Quoc International Airport អាកាសចរណ៍
វៀតណាម
1,100 ton
I & H Factory ផ្សេងៗ
អន្តរជាតិ
Crane manufacturing plant ផ្សេងៗ
អន្តរជាតិ
រោងចក្រឥដ្ឋ THACH BAN ផ្សេងៗ
វៀតណាម
30,000 m2
lazada warehouse ឃ្លាំង LAZADA – MDP ឃ្លាំង
អន្តរជាតិ
30,000 m2
Dự án siêu thị Emart fe ផ្សារទំនើបធំ EMART ពាណិជ្ជកម្ម
វៀតណាម
4,950 m2